LOCATION

1. California
2. Florida
3. Illinois
4. New York
5. Texas
6. Nevada
7. Miami
8. Washington DC
9. Las Vegas 
10. Oklahoma
11. Richmond
12. San Francisco
13. Hollywood
14. Sacramento
15. Indiana
16. Atlanta
17. Alabama
18. Toronto
19. Detroit
20. San Jose